Nhờ mọi người giúp đỡ mình khắc phục lỗi cấu hình tối ưu hóa URL bằng file URLREWRITE.DLL

Báo cáo vi phạm
Câu hỏi

Xin vui lòng giải thích tại sao bạn cảm thấy câu trả lời này nên được báo cáo vi phạm.

Báo cáo vi phạm Hủy bỏ

Chào AD và mọi người! Nhờ mọi người giúp đỡ mình khắc phục lỗi này.
Minh cấu hình tối ưu hóa URL bằng file URLREWRITE.DLL, mấy web trước làm chạy bình thường, nhưng đến web mới làm đây mình xem chi tiết sản phẩm mà náo lỗi
Server Error in ‘/’ Application.

Cannot use a leading .. to exit above the top directory.
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.Web.HttpException: Cannot use a leading .. to exit above the top directory.

Source Error:

An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.

Mình không biết khắc phục thế nào vì trước giờ chưa xảy ra lỗi này.

Project của em như sau:
ddd

Cấu hình trong web.config:
<add name=”viewchitietsanpham” virtualUrl=”^~/do-go-noi-that/(.*)/(.*).html” rewriteUrlParameter=”ExcludeFromClientQueryString” destinationUrl=”~/Default2.aspx?IDSP=$1&amp;Meta=$2″ ignoreCase=”true”/>

 

Trong trang trỏ link xem chi tiết:
<asp:HyperLink ID=”HyperLinktieudesp” ToolTip='<%# Eval(“NameSP”) %>’ NavigateUrl='<%# “~/do-go-noi-that/” + Eval(“IDSP”) + “/” + Eval(“Meta”) + “.html” %>’ Width=”100%” runat=”server”><%# rutGon(Convert.ToString(Eval(“NameSP”)),22) %></asp:HyperLink>

 

Trang Default2.aspx:
<asp:DataList ID=”DataList1″ runat=”server” DataKeyField=”IDSP” DataSourceID=”SqlDataSource1″>
<ItemTemplate>
IDSP:
<asp:Label ID=”IDSPLabel” runat=”server” Text='<%# Eval(“IDSP”) %>’ />
<br />
IDSUB:
<asp:Label ID=”IDSUBLabel” runat=”server” Text='<%# Eval(“IDSUB”) %>’ />
<br />
IDSUBCON:
<asp:Label ID=”IDSUBCONLabel” runat=”server” Text='<%# Eval(“IDSUBCON”) %>’ />
<br />

<asp:Label ID=”NameSPLabel” runat=”server” Text='<%# Eval(“NameSP”) %>’ />

</ItemTemplate>
</asp:DataList>
<asp:SqlDataSource ID=”SqlDataSource1″ runat=”server” ConnectionString=”<%$ ConnectionStrings:TiTiMonconnetstring %>” SelectCommand=”SELECT * FROM [SANPHAM] WHERE ([IDSP] = @IDSP)”>
<SelectParameters>
<asp:QueryStringParameter Name=”IDSP” QueryStringField=”IDSP” Type=”Int32″ />
</SelectParameters>
</asp:SqlDataSource>

Mong các anh chị và cao thủ giúp đỡ

0
Lập trình xuanduyvak 0 Câu trả lời 354 xem 0

Trả lời câu hỏi